پرندوں کاغیر قانونی شکار کرنے والا شکاری گرفتار

Wildlife dept Wildlife poachers